Ebook Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 2 - TS. Nguyễn Phú Giang

Ebook Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc về kế toán các khoản đầu tư trên báo cáo tài chính riêng rẽ của công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất khi mua, báo cáo tài chính hợp nhất lập khi hợp nhất và phần phụ lục.