Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 1 - TS. Lưu Thanh Tâm

Nội dung "Ebook Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 1" gồm có: Những vấn đề căn bản về chất lượng và quản lý chất lượng, đo lường chất lượng sản phẩm/hệ thống, các công cụ kỹ thuật quản lý trong chất lượng.