Giáo trình Kỹ thuật cơ bản trong Sinh học phân tử - TS. Phạm Hồng Sơn

Là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, giáo trình này đương nhiên giới
thiệu các bước kỹ thuật thường được thực hiện trong sinh học phân tử. Nhưng quan trọng hơn vẫn là thông qua các bước kỹ thuật cụ thể giúp người học nắm được những điểm cơ bản về nghiên cứu phát triển sinh học