Ebook Matlab & Simulink dành cho kỹ sư diều khiển tự động - Nguyễn Phùng Quang

Ebook Matlab & Simulink dành cho kỹ sư diều khiển tự động" gồm 3 phần chính: phần A Matlab và các Toolbox (phần này gồm các chương từ chương 1 đến chương 5), phần B Simulink và các thư viện (phần này gồm các chương từ chương 6 đến chương 9), phần C Motion control blockset (phần này gồm các chương từ chương 10 đến chương 12).